Our Taiji Lineage

Yang Luchan

Yang Chien-hou

Yang Chengfu

Grandmaster Huang Sheng Shyan

James Lau K King

Chris Heness

Sifu Adam Mizner

Sifu Mark Rasmus

Shifu Don

You