Full Curriculum

Hand Forms

Our Core Long Fist Hand Forms

 • 12 Road Tan Tui
 • Nanjing Lien Bu Chuan (Linking Step Sequence)
 • Gung Li Chuan (Power Fist Sequence)
 • Yi Lu Mai Fu (1st Ways Of Ambush)
 • Shi Zi Tang (Cross Way Sequence)
 • Xiao Hu Yan (Roaring Tiger Swallow Sequence)
 • San Lu Pao (Three Ways of Running)
 • Taizu Chuangquan
 • Si Lu Cha Quan (四路查拳) (Fourth Way of Cha’s Fist)
 • Si Lu Ben Za (四路奔砸 ) (Four Way of Running and Smashing)

Our Core Weapon Forms

 • Qi Mei Gun Sequence (Eye Brow Staff Sequence) Staff Form
 • Qi Xing Dao (7 Star Saber Sequence) Single Edge Sword Form
 • Yin Shou Gun (Yin Hand Staff Sequence) Staff Form
 • Shi San Qiang (Shaolin 13 Spear Sequence) Spear Form
 • Wudang Tai Yi Daoist Sword sequence, Double Edge Sword Form
 • Shaolin 36 Form Cudgel, Staff Form