Full Curriculum

Our Long Fist Kung Fu Curriculum

 • 12 Road Tan Tui
 • Nanjing Lien Bu Quan (Continuous Stepping Sequence)
 • Gung Li Quan (Power Fist Sequence)
 • Yi Lu Mai Fu (1st Ways Of Ambush)
 • Shi Zi Tang (Cross Way Sequence)
 • Xiao Hu Yan (Roaring Tiger Swallow Sequence)

Our Wudang Kung Fu Curriculum (Taught after a student obtains their Black Sash)

 • Wudang Tai Yi Daoist Sword sequence, Double Edge Sword Form
 • Ji Ben Quan
 • Xing Yi Quan
 • Wudang Taijiquan (108 Long Form)

Our Core Weapon Forms

 • Qi Mei Gun Sequence (Eye Brow Staff Sequence) Staff Form
 • Qi Xing Dao (7 Star Saber Sequence) Single Edge Sword Form
 • Yin Shou Gun (Yin Hand Staff Sequence) Staff Form
 • Shi San Qiang (Shaolin 13 Spear Sequence) Spear Form
 • Shaolin 36 Form Cudgel, Staff Form (Taught after a student obtains their Black Sash)